ควบคุม และออกแบบอาหารตามหลักโภชนาการ
รวมถึงการใส่ใจในรสชาติเพื่อผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ