Suwaphat Elderhome

ประเทศไทยอยู่ในช่วงต้นของการเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ จํานวนผู้สูงอายุระยะต้น (60 - 69ปี) ในสัดส่วนสูงที่สุดในกลุ่มผู้สูงอายุทั้งหมด
โดยจะสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์* ในปีพ.ศ. 2567 และจะเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด** ในปีพ.ศ. 2575 ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทยขนาดของครอบครัวเล็ก ลงผู้สูงอายุในอนาคตจึงมีแนวโน้มอยู่โดยลําพังมากขึ้น ซึ่งสะท้อนจากข้อมูลการสํารวจประชากรผู้สูงอายุในปีพ.ศ. 2560 พบว่า สัดส่วนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวอยู่ที่ประมาณ 10% ของประชากรผู้สูงอายุไทยทั้งหมด เติบโตกว่า 4.5% (CAGR) ในช่วงปีพ.ศ. 2550-2560 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปในอนาคตส่งผลให้ปัจจัยพื้นฐานอย่างที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นของสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทย

ในอดีตการดูแลผู้สูงอายุมักจะเกิดภายในครอบครัว หรือผู้ดูแลที่ไม่ต้องมีความรู้ จนกระทั่งปีพ.ศ. 2550 เป็นต้นมา อุปสงค์ต่อบริการดูแลผู้สูงอายุแบบมืออาชีพ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การอ้างพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลมาดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากบุตรหลานอยู่ในวัยที่ต้องทํางานไม่มีเวลาดูแลผู้สูงอายุด้วยตนเองแต่ บริการดังกล่าวต้องใช้ค่าจ้างที่มีราคาแพง ด้วยเหตุนี้ตลาดของการให้บริการที่พักอาศัยและการให้บริการดูแล ฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุตลอดจนผู้มีภาวะพึ่งพิง จึงเป็นตลาดที่กําลังเติบโต

จากรายงานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 พบว่ามีจํานวนประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปรวมทั้งสิ้น 11,627,130 คน คิดเป็นร้อยละ 17.57 ของประชากรทั้งประเทศ ในส่วนของจังหวัดพะเยา มีประชากรทั้งสิ้น 461,405 คน เป็นกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสิ้น 109,114 คน คิดเป็นร้อยละ 23.65 ของประชากรในจังหวัด 
(ฐานข้อมูลประชากร ทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย, 2564) จากสถิติจะเห็นได้ว่าร้อยละของจํานวนผู้สูงอายุของจังหวัดพะเยาสูงมาก เกินร้อยละ 20 นับเป็นจังหวัดที่ผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ 8 ของประเทศเป็นอันดับ 4 ของภาคเหนือ

Suwaphat.

Define A Meaning

S

SAFETY

ความปลอดภัย ที่สัมผัสได้ตั้งแต่ก้าวแรก

U

UNIQUE

รูปแบบการบริการที่เป็นลักษณะเฉพาะของทาง

W

WELLNESS

สุขภาพที่ดีทั้งภายใน แล้วภายนอก

A

ACTIVE

พร้อมในการดูแลและการช่วยเหลือในทุก ๆ สถานการณ์

P

PARENT

ดูแลใส่ใจเสมือนเป็นบุคคลสําคัญในครอบครัว

H

HAPPINESS

กิจกรรมสันทนาการ เพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงเริงใจ สุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากสภาพจิตใจที่ดี

A

AMONG

ท่ามกลางบรรยากาศ ที่อบอุ่น ห้อมล้อมด้วย ธรรมชาติ หลีกหนีความวุ่นวายจากตัวเมือง

T

TRUST

อุ่นใจ ไร้กังวล ในการรับบริการทุกๆด้าน

วิสัยทัศน์

Suwaphat Elderhome

“มุ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการดูแลผู้สูงอายุเสมือนคนสำคัญในครอบครัว”

พันธกิจ

Suwaphat Elderhome

1

บูรณาการการดูแลผู้สูงอายุให้เข้ากับบริบทของชุมชนพัฒนาและสร้างบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้บริการ

2

บุคคลากรต้องมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ

3

ให้บริการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเน้นความปลอดภัยความสะดวกสบายเพื่อให้เกิดความพึงพอใจให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุให้มากที่สุด